Algemene inschrijvings- en betalingsvoorwaarden Da Silva Consultancy

Artikel 1. Definities

In deze voorwaarden wordt onder de volgende begrippen verstaan:

 1. “Voorwaarden”: algemene voorwaarden Da Silva Consultancy
 2. “DSC”: Da Silva Consultancy, gevestigd te Rotterdam aan de (3066 HC) Cornelia Wilbrenninkstraat 5, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 63639858.
 3. “Klant”: een rechtspersoon dan wel natuurlijk persoon (al dan niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf), die een    dienst en/of product van DSC wil afnemen of heeft afgenomen en waarmee een overeenkomst wordt of is afgesloten, of aan wie een offerte wordt verstrekt. ‘‘Particuliere klant’’: een natuurlijk persoon die de opleiding of training zelf betaalt en/of op het inschrijfformulier invult dat het een privé inschrijving is.
Artikel 2. Algemeen
 1. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen DSC en de klant, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. Deze voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met DSC, voor de uitvoering waarvan door DSC derden dienen te worden betrokken.
 2. De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 3. Indien één of meerdere bepalingen in deze voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in onderhavige voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. DSC en de klant zullen dan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling(en) in acht wordt genomen.
 4. Indien DSC niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat DSC in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de strikte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
Artikel 3. Aanbod en overeenkomst
 1. DSC brengt het aanbod (bij voorkeur) schriftelijk (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, via de website) uit.
 2. Het aanbod bevat in ieder geval de volgende gegevens:
  • Een omschrijving van de opleiding of training en van het (eventuele) onderwijsmateriaal dat hier deel van uitmaakt;
  • De wijze van uitvoering;
  • Startmoment van de opleiding of training;
  • De algemene voorwaarden die van toepassing zijn op dit aanbod;
  • De (eventuele) toelatingseisen;
  • De totale investering;
  • De wijze van betaling
 3. De klant gaat een overeenkomst aan met DSC door middel van een inschrijving voor een opleiding of training.  Inschrijving kan plaats vinden via het digitale inschrijfformulier op de website, per e-mail, telefonisch of via een fysiek formulier. Door inschrijving maakt de klant kenbaar de algemene voorwaarden van DSC te kennen en te aanvaarden. DSC stuurt een elektronische of schriftelijke bevestiging naar de klant. Deze bevestiging geldt als bewijs van de totstandkoming van de overeenkomst.
Artikel 4. Prijs en betaling
 1. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zijn alle prijzen exclusief BTW, en luiden de prijzen in Euro’s.
 2. Betaling dient steeds te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum. Indien de klant in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de klant van rechtswege in verzuim. De klant is alsdan een rente verschuldigd van 1% per maand. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de klant in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Indien de klant in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke – zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke – incassokosten voor rekening van de klant. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is.
Artikel 5. Aansprakelijkheid
 1. DSC is jegens de klant slechts aansprakelijk voor schade die het voorzienbare en rechtstreekse gevolg is van een
  toerekenbare tekortkoming aan de zijde van DSC in de uitvoering van zijn verplichtingen van de overeenkomst tussen haar en
  de klant. Iedere vorm van gevolgschade of indirecte schade, waaronder onder meer verstaan wordt: bedrijfsschade, vertragingsschade (anders dan wettelijke rente), schade wegens waardevermindering, gederfd genot, gederfde winst, of geleden verlies, schade aan (goederen van) derden, ladingschade
  en persoonlijke of immateriële schade zijn van vergoeding uitgesloten.
 2. Voor zover DSC, uit hoofde van het hiervoor in lid 1 bepaalde, gehouden is schade te vergoeden betreft het uitsluitend die schade waartegen DSC verzekerd is althans redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn, met dien verstande dat nimmer een hoger dan het maximaal verzekerde bedrag voor vergoeding in aanmerking komt. Mocht de verzekeraar van DSC in voorkomend geval, om welke reden dan ook, niet tot uitkering overgaan dan is de aansprakelijkheid van DSC beperkt tot maximaal de factuurwaarde van de overeenkomst.
Artikel 6. E-Learning
 1. Ten behoeve van het volgen van een E-learning opleiding of training (= een opleiding of training die door DSC aan de klant ter beschikking wordt gesteld via internet of andere
  elektronische weg, waarbij interactief gebruik gemaakt wordt van een computer) kan DSC de klant niet-exclusieve toegang tot softwarematige programmatuur verlenen.
 2. De door DSC aan de klant verstrekte wachtwoord(en) en/of gebruiker(s)na(a)m(en) en/of andere identificatiegegevens zijn strikt persoonlijk. Het is niet toegestaan voornoemde gegevens met een derde te delen, tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen met DSC.
 3. De in lid 2 genoemde gegevens zijn uitsluitend bedoeld ten behoeve van een E-Learning opleiding of training. De klant zal uiterst zorgvuldig omgaan met voornoemde gegevens. De klant is aansprakelijk voor (de gevolgen van) onzorgvuldig en/of onrechtmatig gebruik van de in lid 2 genoemde gegevens.
Artikel 7. Annulering, verplaatsing en tussentijdse beëindiging
 1. Indien de klant een particuliere klant is en de opleiding of
  training zelf betaalt, heeft de klant het recht op 14 kalenderdagen bedenktijd (herroepingsrecht). Binnen deze termijn heeft de klant het recht om de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden. Indien de particuliere klant in deze periode de overeenkomst wilt ontbinden geschiedt dit per e-mail: info@dirceudasilva.com. Deze bedenktijd gaat direct in vanaf het moment dat jouw inschrijving door DSC is bevestigd. Het recht vervalt zodra de intake is ingevuld of er een bijeenkomst van de desbetreffende cursus is bijgewoond.
 2. Annulering voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag door de klant van de overeengekomen opleiding of training (al dan niet via E-Learning) geschiedt per e-mail: info@dirceudasilva.com
 3. Bij annulering meer dan 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 10% de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht. Bij annulering binnen 30 dagen voor aanvang van de eerste opleidings- of trainingsdag wordt 50% van de totale opleidings- of trainingskosten in rekening gebracht, ook wanneer de aanmelding binnen deze periode heeft plaatsgevonden.
 4. In overleg kan besloten worden om de opleiding of training op een later moment te laten plaatsvinden.
  In alle gevallen kan – na toestemming van DSC – een vervanger worden gestuurd.
 5. Deze annuleringsvoorwaarden gelden in zijn volledigheid voor zowel de eerste keuze van de opgegeven voorkeursplaats als bij de tweede keuze.
 6. De klant is gerechtigd de reeds aangevangen opleiding of training tussentijds met onmiddellijke ingang te beëindigen. De in verband met de opleiding of training bij de klant in rekening gebrachte kosten blijven verschuldigd (dus: worden niet terugbetaald aan de klant), tenzij sprake is van zwaarwegende omstandigheden, ter beoordeling door DSC.
 7. DSC behoudt zich het recht om zonder opgave van redenen de met de klant overeengekomen opleiding of training niet door te laten gaan. Als DSC besluit om een opleiding of training niet door te laten gaan op de 1ste of 2de voorkeurslocatie van de klant, heeft de klant het recht om kosteloos te annuleren of om kosteloos doorgeplaatst te worden.
Artikel 8. Intellectuele eigendomsrechten

DSC behoudt de intellectuele eigendomsrechten, inclusief het auteursrecht, die betrekking hebben op alle door DSC en/of partners van DSC verstrekte zaken (zoals bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, boeken, proefexamens, readers en software). De in dit artikel bedoelde zaken mogen niet zonder nadrukkelijk voorafgaande toestemming van DSC openbaar worden gemaakt en/of op andere wijze ter kennis van derden worden gebracht.

Artikel 9.Verwerking (persoons) gegevens

De klant gaat er mee akkoord dat (persoons)gegevens die de klant aan DSC verstrekt, zoals (werk)adresgegevens, telefoonnummers en e-mailadressen, worden verwerkt in een (deels) geautomatiseerde administratie van DSC. Deze gegevens kunnen worden gebruikt ten behoeve van de klantenadministratie, facturatie, het verlenen van toegang tot (online) cursusmateriaal en (elektronische) toezending van informatie over (E-learning) opleidingen of trainingen, en daaraan gerelateerde producten en diensten van DSC. De klant heeft te allen tijde het recht om de toestemming of een deel van de toestemming tot het verwerken van (persoons)gegevens digitaal in te trekken,
dit kan door een mail te sturen naar info@dirceudasilva.com. De klant en DSC zullen zich houden aan de op grond van de Europese Privacy Verordening voor ieder der partijen bestaande verplichtingen.

Artikel 10. Overige rechten DSC
 1. Om reden van veranderingen in exameneisen (al dan niet van overheidswege) of kwalitatieve verbetering, behoudt DSC zich het recht voor om programma’s van opleidingen of trainingen gedurende de overeenkomst te wijzigen.
 2. DSC heeft het recht prijzen te allen tijde te wijzigen, echter na de bevestiging van de inschrijving blijft de op dat moment overeengekomen prijsgelden. Echter zijn druk- en zetfouten en prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien (bijvoorbeeld, maar niet uitsluitend, een Btw-verhoging) voorbehouden.
 3. DSC behoudt zich het recht om door de klant tijdens een opleiding of training geproduceerd (beeld)materiaal te gebruiken ten behoeve van andere door DSC aangeboden opleidingen of trainingen.
Artikel 11.Verjaring en verval

Alle rechtsvorderingen jegens DSC, aanspraken op schadevergoeding daaronder begrepen, verjaren en/of vervallen na 1 jaar nadat de betreffende vordering of aanspraak is ontstaan.

Artikel 12.Toepasselijk recht, klachten en geschillen
 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij DSC partij is, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft.
 2. Voor DSC is het leveren van topkwaliteit een vereiste. In alles wat we doen streven we hiernaar. Echter kan het natuurlijk zo zijn
  dat een klant ergens niet tevreden over is. Het indienen van een klacht kan per e-mail (info@dirceudasilva.com). Wij streven naar een zo spoedig mogelijke reactie (uiterlijk binnen tien werkdagen) en naar een oplossing die leidt tot volle tevredenheid.
 3. Indien de klacht niet in onderling overleg wordt opgelost, dan kan de klant of DSC zich richten tot De Geschillencommissie (https:// www.degeschillencommissie.nl/ ). Indien DSC zich wilt richten tot De Geschillencommissie wordt dit eerst schriftelijk gevraagd aan de klant. Een geschil wordt enkel in ontvangst genomen indien de klacht eerst bij DSC is ingediend en dit niet heeft geleid tot een passende oplossing. Wanneer de klant een geschil voorlegt aan De Geschillencommissie is DSC aan deze keuze gebonden. De uitspraak van de geschillencommissie is een bindend advies. Een
  geschil dient binnen twaalf maanden na het indienen van de klacht bij DSC bij de Geschillencommissie ingediend te worden.
Scroll naar top